Malign Tümörler

  1. Multiple miyeloma

Plazma hücrelerinin malign tümörü olan multipl miyeloma (MM), erişkinlerde en sık görülen malign kemik tümörüdür. Erkeklerde daha sık görülen MM, 5 ve 6. dekatta klinik verir. Hastalarda birlikte böbrek yetmezliği ve sistemik amiloidozis bulunabilir. Sedimantasyon hızı yükselmiştir ve protein elektroforezi bozulmuştur. Klasik Bence-Jones proteinürüsi hastaların ancak %50’nde tespit edilebilir. Radyolojik olarak tutulan vertebra korpusu osteopeniktir. Güve yeniği tarzında litik lezyonlar vardır. Kosta ve kraniyum grafilerinde zımba ile delinme şeklinde litik noktacıklar olabilir

  1. Kordoma

Nükleus pulpozus veya notokord artıklarından köken alan bu tümör en çok kafa kaidesi ve sakrumda görülmekle birlikte, vertebral kolonun her yerinde ortaya çıkabilir.

  1. Lenfoma

Vertebrada yerleşen lenfomalar histolojik olarak diğer lenfomalarla aynı görüntüdedir. Vertebranın lenfoma ile tutulumunda en sık olarak vertebra korpusu destrükte olur ve oluşan lezyon sınırları iyi ayırt edilemeyen litik lezyon şeklindedir. Lenfomalar RT’e çok duyarlıdırlar ve bu nedenle ilk tedavi seçeneği RT olmalıdır.Tedavi, biyopsi amaçlı cerrahiyi takiben RT ve kemoterapidir.

  1. Osteosarkoma

Primer Osteosarkoma son derece nadirdir ve genellikle metastaz şeklinde görülürler. Bazan RT’e bazan da Paget hastalığına sekonder olarak vertebral osteosarkoma gelişebilir. Tipik olarak korpus ve arka elemanlarda litik ve blastik destrüksiyon alanları vardır En sık 10-30 yaşlarında ortaya çıkar. Vertebral kolon ve omuriliği tehlikeye atmadan total egsizyon yapmak mümkün değildir. Cerrahi müdahale daha çok paliyatif amaçlıdır.

  1. Kondrosarkom

En sık olarak önceden mevcut olan kordoma veya osteokondromanın malign dejenerasyonu şeklinde 40-60 yaşları arasında görülürler. Yavaş büyüyen bening bir tümör şeklinde veya hızla metastaz yapan agresif bir tümör şeklinde klinik verebilirler. Hem anterior hem de posterior elemanları tuttuklarında geniş rezeksiyon için hem anterior hem de posterior agresif cerrahi uygulanmalıdır. Tedavi mümkün olduğunca geniş rezeksiyon şeklinde olmalıdır.

  1. Ewing sarkoma

Kökeni tam olarak bilinmeyen kemiğin malign küçük hücreli bir tümörüdür. Çocuk ve adölasan yaşta görülür. Omurlarda primer olarak görülmesi nadirdir ve genellikle metastaz şeklinde yerleşir. Çocukluk çağında omurgada en sık görülen malign tümördür. Omurilik basısı varsa veya stabilizasyon gerekiyorsa cerrahi planlanmalıdır.