Metastatik Beyin Tümörleri

Epidural metastaz ve omurilik basısı sistemik kanserin ciddi bir nörolojik komplikasyonudur. Kanserli hastaların %50-70’inde iskelet sistemine metastaz olacaktır. Bu oran günümüzde kanser tedavisinde yapılan ilerlemeler nedeniyle kanserli hastaların yaşam sürelerinin artması nedeniyle ileriki tarihlerde daha da artacak gibi görünmektedir. Primer odak değişik serilerde farklılık göstermekle birlikte meme, akciğer ve lenfoma şeklinde sıralanabilir. Hastaların %10’unda tanı omurga metastazı ile konulur. Yaklaşık %10 hastada primer odak saptanamayabilir. En sık lokalizasyon %60 oranında torakal bölgededir.

Belirgin çevre ödemi, çok sayıda intrakraniyal lezyon, gri-beyaz çevre bileşiminde yerleşim gibi özellikleri tipiktir. Primer odaklar sırasıyla akciğer CA, meme CA, malign melanoma ve primer orijini bilinmeyenler (%10) şeklindedir. Cerrahi tedavi daha çok soliter metastazlarda uygulanmakla birlikte eğer tüm lezyonlar kombine bir yaklaşımla çıkartılabilecek lokalizasyonda ise multible metastazlarda bile cerrahi tedavi endikasyonu söz konusu olabilir. Çünkü, geniş klinik serilerden elde edilen sonuçlara göre sadece izlenilen hastalarda ortalam survey 5 hafta olarak bulunurken, bu süre cerrahi rezeksiyon+RT yapılan olgularda 40 hafta olarak bulunmuştur.

Meme, kolon, renal cell karsinomadan kaynaklanana metastazlar soliter metastaz olma eğiliminde iken, melanoma, akciğeri karsinoması gibi kanserler multipl metastaz şeklinde gözlenirler. Kanamalı metastazlara ise daha çok melanoma, böbrek hücreli karsinom, koryokarsinoma, ve troid karsinomlu olgularda rastlanılmaktadır.

Prognoz:
Sadece izlenilen olgularda ortalama yaşam süresi 5 hafta olarak bulunurken, radyoterapi alan olgularda bu süre 20 haftaya, cerrahi sonrası radyoterapi verilen olgularda ise ortalama yaşam süresi 40 haftaya kadar uzatılabilmektedir.Hastaların cerrahi tedaviden fayda görme kriterleri arasında Karnofsky skoru, primer hastalığın kontrol altında olması, yaşın 65’ten küçük olması ve merkezi sinir sistemi dışında metastazın bulunmaması tespit edilmiştir.

Cerrahi tedavinin amacı, histolojik tanı, semptomların düzeltilmesi ve total rezeksiyon ile lokal kürün elde edilmesi şeklinde özetlenebilir Cerrahi tedavide mortalite %3, morbidite %10 civarındadır.