Spinal İntradural Tümörler

1. Meningiomalar

Daha çok torakal bölgede yerleşirler. Spinal meningiomalarda kadın/erkek oranı 5/1 şeklindedir. Meningiomalar sinir kılıfına yakın araknoidden gelişirler. Paraparezi ve guadriparezi ile birlikte piramidal bulgular en sık görülen semptomlardır.

2. Nörinoma

Nörinomalar veya schwannomalar intradural ekstramedüller yerleşen tümörler içinde ikinci sırayı oluştururlar. En çok meningiomalarda olduğu gibi torakal bölgede görülürler. Tümör yerleşiminin %10-20’i ekstradural olabilir.

İntradural İntramedüller Tümörler

1. Astrositomalar:

En sık lokalizasyon torakal bölgeyedir. MR görüntülerinde vakaların yaklaşık yarısında kistik alanlar dikkat çeker. Sınırları belirgin değildir ve heterojen olarak kontrast tutarlar. Cerrahi sırasında kesin bir klivaj planı bulmak genellikle mümkün değildir.

2. Ependimomalar:

Astrositomalar gibi erkeklerde daha sık görülür. En sık filum çevresinde (miksöpapiller ependimoma) ve daha sonra da servikal bölgede izlenirler. Sınırları astrositomlara göre daha belirgindir. Kontrast tutulum tipik olmamakla birlikte astrositomlara kıyasla daha homojendir. Cerrahide astrositomlara kıyasla daha iyi bir klivaj planı verirler ve bu nedenle gros total olarak çıkartılmaları vakaların büyük bir kısmında gerçekleştirilebilir.

Spinal Arteriovenöz Malformasyonlar
Spinal arteriyovenöz malformasyonlar serebral arteriyovenöz malformasyonlara oranla daha nadir görünmelerine karşın, gerek tanı gerekse tedavi yönünden cerrahı zorlayıcı lezyonlardır.


Klinik görüntü, ilerleyen omurilik basısının progressif bulguları şeklindedir. Ataklar arasında uzun remisyonlar görülmekle birlikte ortalama 10 yıllık bir süreçte hastalar sakat kalırlar. Erkeklerde daha sık görülürler (E/K oranı 4/1).Başlangıç semptomları ağrı ve parestezidir. Sonradan parezi ve plejiler meydana gelir. Sfinkter kusurları, inkontines veya retansiyon şeklinde gözlenir. Subaraknoid kanama vakaların %10’da görülür.


Direkt filmlerin tanıda hiçbir değeri yoktur. Supine pozisyonunda yapılan miyelografide yanlış pozitif sonuçların alınması mümkündür. MRI kesitlerinde omurilik dokusunun ön ve arkasında uzanan sinyal void patolojik damarların görülmesi klinisyeni spinal AVM yönünden uyarmalıdır. Bu vakalarda tetkik MR-anjiografi ile zenginleştirilmelidir. Ancak, spinal AVM’lerde lezyonun sınıflandırılması ve tedavinin planlanması için DSA yapılması zorunludur.